Financieel-selfie ★★

Huidige situatie

Na een uitgebreide inventarisatie van uw financiële gegevens wordt de huidige situatie in beeld gebracht.

 

Lang leven: Wat heb ik netto te besteden zolang ik leef? Belangrijk hierbij is de ontwikkeling van de woonlasten, maar ook het inkomen bij pensionering. Daarnaast kunnen alle andere onderwerpen die spelen meegenomen worden, zoals de studiekosten van de kinderen, aanschaf van een auto of schenkingen.

Naast het in beeld brengen van de ‘lang-leven-situatie’ kunt u kiezen uit inzage in de situatie bij overlijden of inzage in de situatie bij arbeidsongeschiktheid.


Overlijden: Wat heb ik netto te besteden als mijn partner overlijdt? Belangrijk hierbij zijn de gevolgen van het overlijden op de woonlasten, maar ook het inkomen. Is er recht op een ANW-uitkering en nabestaandenpensioen? Zo ja, hoeveel bedraagt dit en wat is uiteindelijk het netto te besteden bedrag? Daarnaast kunnen andere zaken een rol spelen, zoals extra opvangkosten voor de kinderen.


Arbeidsongeschiktheid: Wat heb ik netto te besteden als ik arbeidsongeschikt raak? Belangrijk hierbij zijn de gevolgen van de arbeidsongeschiktheid op het inkomen. Is er recht op een WIA-uitkering en is er een arbeidsongeschiktheidspensioen? Zo ja, hoeveel bedraagt dit en wat is uiteindelijk het netto te besteden bedrag? Een exact beeld schetsen van de situatie is moeilijk, omdat de uitkomst afhangt van de mate van de arbeidsongeschiktheid en de mate waarin een eventuele restant verdiencapaciteit wordt gerealiseerd.

Financieel-selfie houdt rekening met alle voorzieningen en fiscale en financiële wet- en regelgeving die op uw situatie van toepassing is.

 

Gewenste situatie

Tijdens de inventarisatie wordt uitgebreid stilgestaan bij uw wensen en doelen.


Lang leven: Zijn er verhuisplannen? Wat staat er nog op uw bucketlist? Wanneer wilt u met pensioen  en hoeveel moet uw besteedbaar inkomen dan bedragen? Deeltijdpensioen geeft u de mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer en hoe u met pensioen gaat.


Afhankelijk van de keuze in de huidige situatie:


Overlijden: Gaat u meer of minder werken en gaat u verhuizen? Hoeveel wilt u maandelijks netto te besteden hebben? Door het in beeld brengen van uw wensen krijgt u inzicht in wat er nodig is om dit te realiseren. De situatie is al vervelend genoeg.


Arbeidsongeschiktheid: Hoeveel wenst u maandelijks aan besteedbaar inkomen beschikbaar te hebben? Liggen de bestaande voorzieningen op het gewenste niveau of zijn er aanvullende maatregelen nodig? Door het in beeld brengen van uw wensen krijgt u inzicht in wat er nu nodig is om dit te realiseren. De situatie is al vervelend genoeg.

Financieel-selfie geeft u advies hoe u fiscaal en financieel zo optimaal mogelijk uw wensen en doelen kunt realiseren.